Политика за квалитет


Друштвото за снабдување со топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ-Скопје, како лиценциран снабдувач со топлинска енергија во своето работење ги препознава потребите и барањата на потрошувачите и другите заинтересирани страни и превзема мерки за нивно исполнување, во согласност со законите и прописите кои ја регулираат дејноста снабдување со топлина.

Со примената на новите технолошки достигнувања и подобрување на компетентноста на вработените, во периодот што предстои, посебно внимание ќе се посвети на зголемувањето на квалитетот на услугата и взаемната комуникација и доверба со потрошувачите, со цел зголемување на бројот на нови и задоволни потрошувачи како и подобрување на перформасите на процесите и деловните резултати на друштвото.

 

Дата:                                                                                                                                                                             Управител

11.07.2017                                                                                                                                           Методи Стојчев, дип.екк.