Лиценца


Друштвото за снабдување со топлинска енергија “Снабдување со топлина Балкан енерџи ДООЕЛ Скопје” поседува Лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со топлинска енергија, издадена од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, согласно Законот за енергетика и Одлуката за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со топлинска енергија (УП1 бр. 11-293/12 од 31.12.2012 година). Лиценцата е со период на важење од 10 години.