Снабдување со топлина БЕ

Доколку не сакате да ги добивате фактурите за топлинска енергија во електронска форма
за потрошувачот со следните податоци, Ве молиме притиснете го копчето Потврди

Емаил:

Шифра на потрошувач:

 

 

*Ви напоменуваме дека доколку изберете опција “ПОТВРДИ” СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ СКОПЈЕ фактурите ќе ги доставува во печатена форма.