Пломбирање на исклучени потрошувачи



Почитувани потрошувачи,

Ве известуваме дека во тек е пломбирање на веќе исклучените потрошувачи. Пломбирањето на исклучените потрошувачи е во функција на заштита на потрошувачите од диво приклучување на веќе исклучените (пасивни) потрошувачи кои им се испорачува топлинска енергија на товар на редовно приклучените. Пломбирањата ќе се вршат со високо софистицирани пломби со сериски број и со информација дека согласно Законската регулатива, кинењето на пломбата е кривично дело со парична казна и евентуална казна затвор до 3 години.

Ве молиме пријавете ги диво приклучените потрошувачи!!!
Тел: 02/30 76 200