Плаќање на фактури за топлинска енергија


Фактурите за топлинска енергија можат да се платат без провизија

  • Електронски на нашата веб страната, во делот   
    • БРЗО ПЛАЌАЊЕ” без регистрација, со внесување на бројот на фактурата
    • BegEPay услугата” со најава и регистрација на кориснички профил за имот или имоти. Платформата овозможува преглед, филтрирање и плаќање на сите доспеани фактури за повеќе имоти како и внес на состојба на мерилото за индивидуални објекти

 

Фактурите за топлинска енергија можат да се платат на нашите жиро-сметки во и деловните банки, со напомена дека секоја банка има своја “Тарифа на надоместоци” за услугaта што ја врши.

жиро-сметка Банка
300000003538887 Комерцијална Банка АД Скопје
200002545849091 Стопанска Банка АД Скопје
210068329110129 НЛБ Банка АД Скопје
250010000232377 Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје
270068329110136 Халкбанк АД Скопје
  • со налог за плаќање, електронски или шалтерски
  • со потпишување траен налог со банката за повлекување на средства од трансакциската сметка на потрошувачот
  • преку “Киоск со ПОС терминал – електронски уред за наплата” на Комерцијална Банка АД Скопје