Плаќање на фактури за топлинска енергија


Фактурите за топлинска енергија можат да се платат без провизија

  • Електронски на нашата веб страната, во делот   
    • БРЗО ПЛАЌАЊЕ” без регистрација, со внесување на бројот на фактурата
    • BegEPay услугата” со најава и регистрација на кориснички профил за имот или имоти. Платформата овозможува преглед, филтрирање и плаќање на сите доспеани фактури за повеќе имоти како и внес на состојба на мерилото за индивидуални објекти

 

Фактурите за топлинска енергија може да се платат на нашите жиро-сметки во банките

жиро-сметка Банка
300000003538887 Комерцијална Банка АД Скопје
200002545849091 Стопанска Банка АД Скопје
210068329110129 НЛБ Банка АД Скопје
250010000232377 Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје
530010101565335 Охридска Банка АД Скопје
270068329110136 Халкбанк АД Скопје
  • со налог за плаќање, електронски или шалтерски
  • со потпишување траен налог со банката за повлекување на средства од трансакциската сметка на потрошувачот
  • преку “Киоск со ПОС терминал – електронски уред за наплата” на Комерцијална Банка АД Скопје