Нова услуга во системот за градско централно греење - Сервис за внатрешна грејна инсталација


Редовното одржување на внатрешната грејна инсталација е од суштинско значење за квалитетот на греење кај потрошувачите. Согласно важечките законски и подзаконски акти, одржувањето на внатрешната грејна инсталација е одговорност исклучиво на самите потрошувачи. Потрошувачите се грижат за функционалноста и исправноста на внатрешната грејна инсталација самостојно или со ангажирање на компании или стручни лица кои се занимаваат со одржување на системи за греење.

Како кориснички ориентирана компанија, Снабдување со топлина Балкан Енерџи од 1 Август 2017 на сите свои потрошувачи со кои што има потпишано договор за снабдување со топлинска енергија започна да им нуди нова услуга, а тоа е сервис и  решавање на разни проблеми со внатрешната грејна инсталација.

Решавањето на проблемите со греењето, поради неинформираност или пониски цени, потрошувачите често го препуштаат на нестручни лица кои не гарантираат за квалитетот на извршената услуга. Ангажманот на ваквите нестручни лица често резултира со причинување на сериозни штети и хаварии кај потрошувачите, нивните соседи и генерално кон грејниот систем како целина.  Во таа насока, со цел надминување на овие проблеми, ризици и несакани последици кај потрошувачите, во рамките на групацијата формиран е нов оддел, наречен МОЈ СЕРВИС кој на потрошувачите им нуди  квалитетна опција за решавање на разни проблеми со нивната внатрешната грејна инсталација. Сервисот е составен од искусни, обучени стручни лица за оваа дејност вклучувајќи и инженерски кадар обучен по високи стандарди и спремен за  за решавање на разни проблеми со системите за греење кај потрошувачите.

МОЈ СЕРВИС нуди професионални сервисни услуги, како утврдување на причината за дефекти на внатрешната грејна инсталација на потрошувачите со цел да се осигура нејзината функционалност за квалитетно снабдување со топлинска енергија. МОЈ СЕРВИС работи по највисоките професионални стандарди, според строго дефинирани процедури за работа, рокови и цени за работна рака и материјали. Нашиот високо-стручен професионален кадар на располагање има нови и безбедни товарни возила, опремени  модерен и професионален алат за работа согласно важечките стандарди за извршување на оваа дејност.

Со цел да излеземе во пресрет на можностите и потребите на потрошувачите, МОЈ СЕРВИС нуди повеќе опции за видот на материјалите што ќе бидат вградени, од повеќе реномирани производители, во различен ценовен ранг. За вградените материјали МОЈ СЕВИС ја пренесува гаранцијата од производителот или од продавачот и сите вградени материјали се со најмалку 1 година гаранција. Услугите на МОЈ СЕРВИС се ценовно најконкурентни на пазарот, затоа што материјалите се набавени преку строго регулирана процедура на набавки, а потрошувачите истите ги добиваат по набавна цена, додека цената на работната рака е значително пониска од пазарната.

На следните линкови може да се информирате за цените по кои се реализира сервисот на грејната инсталација:

Корисниците на услугите на МОЈ СЕРВИС (потрошувачите) пред почетокот на сервисната интервенција преку работен налог ќе бидат уредно информирани за цените и описот на работната рака и материјалите кои ќе бидат употребени. Со цел Корисникот да се осигура дека услугата ќе биде завршена според договореното во прилог на работниот налог ќе се потпише и Договор за сервисни услуги со кој ќе се регулираат правата и обврските помеѓу Корисникот на услугите и давателот на услугата Мој Сервис (сервисот). Пред започување на сервисната услуга Корисникот е должен да го потпише договорот за извршување на сервисна услуга, а по завршување на сервисната услуга корисникот на услугата потребно е да изврши уплата на целокупниот износ  преку пос-терминал (платежна картичка). Доколку, Корисникот на услугата не поседува платежна картичка цената на сервисната услуга е потребно да ја плати преку ПП10 уплатница во банка или пошта или преку про-фактура, откако ќе ја реализира уплатата и информира за истата, ќе му биде закажан термин и ќе му биде извршена сервисната услуга.

По завршувањето на сервисната услуга и наплата, Корисникот на услугата ќе добие соодветна фактура дека сервисната интервенција е веќе наплатена. За да можете да поднесете барање за сервисни интервенции потребно е да имате потпишан договор за снабдување со топлинска енергија со Снабдување со топлина Балкан енерџи. Вашите барања за сервисни интервенции и увиди за утврдувањена причината за дефектот на грејната инсталација можете да ги доставите до Центарот за грижа на потрошувачи на еден од следните начини:

  • Со пополнување на следниот формулар
  • Со јавување на телефонскиот број на Центарот за грижа на потрошувачи: (02) 3076 200 или 075-400-100  од 08:00 до 19:00 часот и во сабота од 08:00 до 13:00 часот
  • Преку е-пошта на: contact@beg-snabduvanje.com.mk
  • Диретно во Центарот за грижа на потрошувачи на ул. „Лондонска“ бр. 8., секој работен ден од 08:00 до 19:00 часот и во сабота од 08:00 до 13:00 часот

МОЈ СЕРВИС – Брзо. Ефикасно. Гарантирано!