Начин на достава на фактури за топлинска енергија


Фактурите за топлинска енергија се доставуваат до потрошувачите на еден од следните начини:

  • по електронска пошта, со услугата „е-фактура“ по претходна согласност од потрошувачот
  • во поштенско сандаче во печатена форма.

 

За да ја активирате услугата „ е-фактура“ потребно е да испратите пополнет „формулар е-фактура“ по електронска пошта  contact@beg-snabduvanje.com.mk или да го доставите во најблиската подружница на Снабдување со топлина Балкан енерџи

 

Доколку потрошувачот најдоцна до 15ти во месецот не добие фактура за топлинска енергија, може да се обрати до Центарот за грижа за потрошувачи или да пополни веб формулар за УСЛУГИ ПОВРЗАНИ СО СМЕТКИ-ФАКТУРИ, СЕРВИС И ОСТАНАТИ УСЛУГИ