Изборно мени за селектирање на објектот.

Влезно поле за внес на површината на објектот со кое се добива потребна топлинска енергија. За стан дефинирани се ограничувања од 24 m² до 120 m², за куќа се дефинирани од 60 m² до 300 m².

Изборно мени за избор на тип на изолираноста на објектот со цел пресметка на потребна топлинска енергија за комфорно греење.

Постоечка внатрешна инсталација (радијатор) Тип на греење Годишни трошоци за греење Годишни трошоци за одржување и отплата на опремата Вкупни годишни трошоци Екологија Енергетска ефикасност Квалитет на греење
ДЕНАРИ
Централно греење (БЕГ) 22000 1000 23000 Не загадува

Тотални емисии на честички (PM10+PM2.5+TSP) е 0kg/kWh

Високо ефикасно

Ефикасноста на системот е 177.5 %

Висок квалитет на греење

Рамномерна распределба на греењето по поединечни простории; има оптимална температура на греење;

Греење со Природен гас 12000 23000 35000 Не загадува

Тотални емисии на честички (PM10+PM2.5+TSP) е 0kg/kWh

Умерено ефикасно

Ефикасноста на системот е 93.9 %

Среден квалитет на греење

Рамномерна распределба на греењето по поединечни простории; можност од пожар и експлозија;

Греење со ТНГ 33000 18000 51000 Не загадува

Тотални емисии на честички (PM10+PM2.5+TSP) е 0kg/kWh

Умерено ефикасно

Ефикасноста на системот е 90 %

Среден квалитет на греење

Рамномерна распределба на греењето по поединечни простории; можност од пожар и експлозија;

Греење со Топлинска пумпа 12000 18000 30000 Умерено загадува

Тотални емисии на честички (PM10+PM2.5+TSP) е 0.0169kg/kWh

Високо ефикасно

Ефикасноста на системот е 106.2 %

Висок квалитет на греење

Рамномерна распределба на греењето по поединечни простории; има ниска температура на греење;

Греење со Инвертер клима 12000 15000 27000 Умерено загадува

Тотални емисии на честички (PM10+PM2.5+TSP) е 0.0169kg/kWh

Високо ефикасно

Ефикасноста на системот е 106.2 %

Низок квалитет на греење

Нерамномерно греење само на просторијата каде што е инвертерот; форсирано струење на воздухот; бактериолошка опасност; бучава; недоволен капацитет на ниски температури

Греење со Нафта 36000 5000 41000 Умерено загадува

Тотални емисии на честички (PM10+PM2.5+TSP) е 0kg/kWh

Умерено ефикасно

Ефикасноста на системот е 90.9 %

Среден квалитет на греење

Рамномерна распределба на греењето по поединечни простории; можност од пожар и загушување; чистење на оџаците

Греење со Пелети со централен котел 22000 8000 30000 Загадува

Тотални емисии на честички (PM10+PM2.5+TSP) е 0.0069kg/kWh

Умерено ефикасно

Ефикасноста на системот е 85 %

Среден квалитет на греење

Рамномерна распределба на греењето по поединечни простории; ложење и складирање на пелети и отстранување на пепел; можност од пожар и загушување; чистење на оџаци

Греење со Печка на пелети 22000 4000 26000 Загадува

Тотални емисии на честички (PM10+PM2.5+TSP) е 0.0069kg/kWh

Умерено ефикасно

Ефикасноста на системот е 85 %

Лош квалитет на греење

Нерамномерно греење само на просторијата каде што е печката; складирање на пелети и отстранување на пепел, висока температура на греење, опасност од загушување и пожар

Греење со Панелни греалки 37000 1000 38000 Загадува

Тотални емисии на честички (PM10+PM2.5+TSP) е 0.0507kg/kWh

Ниско ефикасно

Ефикасноста на системот е 35.4 %

Среден квалитет на греење

Рамномерна распределба на греењето по поединечни простории; има висока температура на греење со што ја согорува прашината и го суши воздухот

Греење со Акумулациона печка 26000 2000 28000 Загадува

Тотални емисии на честички (PM10+PM2.5+TSP) е 0.0634kg/kWh

Ниско ефикасно

Ефикасноста на системот е 25.3 %

Низок квалитет на греење

Нерамномерно греење само на просторијата каде што е печката; форсирано струење на воздухот;

Греење со Дрва со централен котел 19000 4000 23000 Загадува

Тотални емисии на честички (PM10+PM2.5+TSP) е 0.0174kg/kWh

Ниско ефикасно

Ефикасноста на системот е 80 %

Низок квалитет на греење

Рамномерна распределба на греењето по поединечни простории; ложење и складирање на дрва и отстранување на пепел; можност од пожар и загушување; чистење на оџаци

Греење со Јаглен 21000 4000 25000 Загадува

Тотални емисии на честички (PM10+PM2.5+TSP) е 0.01kg/kWh

Ниско ефикасно

Ефикасноста на системот е 80 %

Низок квалитет на греење

Рамномерна распределба на греењето по поединечни простории; ложење и складирање на јаглен и отстранување на пепел; можност од пожар и загушување; чистење на оџаците

Греење со Печка на дрва 21000 3000 24000 Загадува

Тотални емисии на честички (PM10+PM2.5+TSP) е 0.0174kg/kWh

Ниско ефикасно

Ефикасноста на системот е 74 %

Лош квалитет на греење

Нерамномерно греење само на просторијата каде што е печката; ложење и складирање на дрвата и отстранување на пепел, висока температура на греење, опасност од загушување и пожар,

Коментари:

  • Сите цени на трошоци се дадени во денари
  • Цените на енергенсите, опремата за греење и трошоци за одржување се услогласени со најнови цени на пазарот
  • Цените и трошоците се со пресметан ДДВ. За сите типови на грење ДДВ изнесува + 18%, со исклучок на ДДВ за топлинска енергија кој изнесува 5%
  • Годишните трошоци за одржување и отплата на опремата ја вклучуваат исплатата на инвестицијата за купувањето на опремата сведено на годишно или месечно ниво за целиот животен век на опремата вклучувајки ги и редовните трошоци за нормално работа на опремата
  • Годишните и месечните трошоци се индикативни и се специфични за секој објект посебно поради различен тип на изолираноста на објектот и градба
  • Потрошувачите кои немаат внатрешна инсталација имаат дополнителни трошоци за опрема (радијатори, цевки, вентили и слично), чија висина зависи од конкретни карактеристики на објектот кој се грее.
Упатство за употреба

Вкупни годишни трошоци за енергија