ИзвестувањеЈа информираме јавноста дека авансните фактури за месец 08.2022 со валута 21.09.2022 се сторнирани.  Новите фактури за месец 08.2022 се со валута 26.09.2022.

Доколку потрошувачите веќе ја имаат платено сторнираната фактура за месец 08.2022, следната фактура за месец 09.2022 да ја платат помалку за натплатениот износ во претходната фактура.

Согласно член 51 од Законот за Енергетика сл. Весник 96/18, Снабдување со топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје е должен да ја врши јавната услуга снабдување со топлина до изборот на нов снабдувач – вршител на дејноста.