Извештај за 2022


ИЗВЕШТАЈ СО МЕСЕЧНИ ПОДАТОЦИ ЗА ИСПОРАЧАНА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА И АНГАЖИРАНА

ТОПЛИНСКА МОЌНОСТ ПО КАТЕГОРИИ НА ПОТРОШУВАЧИ ЗА 2022 ГОДИНА