Исклучување


Потрошувачот приклучен на системот за централно греење и кој од било кои причини не сака да користи топлинска енергија може да изврши

  • поединечно исклучување или поединчено времено исклучување на посебен дел од објектот од системот за централно греење во станбени, станбено-деловни, деловно-станбени и деловни објекти каде распределбата на надоместокот се врши преку еден мерен уред на влез во топлинска подстаница