Информација за исклучените потрошувачи од централниот систем за греењеСнабдување со топлинска енергија Балкан енерџи ДООЕЛ Скопје е друштво кое врши регулирана енергетска дејност снабдување со топлинска енергија, за што поседува лиценца издадена од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија. Во таа насока, согласно обврските од лиценцата, сакаме да потенцираме дека сите наши активности се одвиваат согласно важечките законски и подзаконски акти.

За нас како кориснички ориентирана компанија, која нуди услуга од јавен интерес, од приоритетно значење е нашите потрошувачи да добијат брза и навремена информација. Токму затоа сакаме да Ве информираме за новините во Правилата за Снабдување со топлинска енергија (Службен весник бр.65/19) кои се применуваат од 01.04.2019 година.

Имено, според новите правила сопственикот на посебен дел во станбени, станбено-деловни, деловно-станбени и деловни објекти каде распределбата на надоместокот се врши преку еден мерен уред, кој живее или го користи објектот и е исклучен од системот за централно греење, е обврзан тоа да го докаже со приложување на валиден документ (лична карта и имотен лист) после што нема обврска да го плаќа надоместокот за ангажирана топлинска моќност (фиксен дел) од надоместокот за топлинска енергија, кој се определува согласно Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија. Сопственикот кој не живее или не го користи посебниот дел за деловни потреби, има обврска да го плаќа надоместокот за ангажирана топлинска моќност, согласно тарифниот систем за продажба на топлинска енергија.“

Во согласност со новата регулатива, почнувајќи од 1-ви април 2019, исклучените потрошувачи за да го остварат правото и добијат статус на исклучен потрошувач кој нема обврска за плаќање на месечен надоместок за ангажирана топлинска моќност, потребно е да пополнат формулар изготвен од снабдувачот и одобрен од РКЕ и да ги приложат предвидените валидни документи (копија од имотен лист не постар од 30 дена и лична карта на увид), најдоцна до 31.05.2019 во наплатните центри.

Барањата поднесени по 31.05.2019 ќе бидат земени во предвид за одобрување на статус на исклучен потрошувач кој нема обврска за плаќање на надоместок за ангажирана топлинска моќност веќе за следната грејна 2019/2020 сезона.

За сите информации стоиме на располагање во наплатните центри на Снабдување со топлина Балкан енерџи, секој работен ден од 08:00 до 19:00 часот и во сабота од 08:00 до 13:00 часот.