Цени и услуги


Услугата снабдување со топлинска енергија во тек на грејната сезона 2021/2022 се фактурира соглесно тарифни ставови определени со одлуки  од Регулаторната комисија за енергетика и водни ресурси на РСМ

Важечки тарифни ставови за топлинска енергија на ниво на мерно место од 29.07.2021 година Одлука

Важечки тарифни ставови за топлинска енергија на ниво на мерно место од 31.12.2021 година Одлука

Важечки тарифни ставови за топлинска енергија на ниво на мерно место од 31.01.2022 година Одлука