Цени и услуги


Услугата снабдување со топлинска енергија се фактурира соглесно тарифни ставови определени со Одлука од Регулаторната комисија за енергетика и водни ресурси на РСМ

Важечки тарифни ставови за топлинска енергија на ниво на мерно место од 29.07.2021 година