Цени и услуги


Услугата снабдување со топлинска енергија се фактурира соглесно тарифни ставови определени со Одлука од Регулаторната комисија за енергетика и водни ресурси на РСМ

 

Важечки тарифни ставови за топлинска енергија на ниво на мерно место од 21.08.2020 година