Преглед и пријава на дефект, течење или рекламации за квалитетот на греење


Пред да пријавите дефект или рекламација Ве молиме проверете дали Вашата зграда можеби се наоѓа на списокот објекти кои се исклучени од дистрибутивниот систем за толинска енергија.

 

Доколку вашиот објект не е на списокот на затворени објекти поднесете пријава со пополнување на следниот формулар: