Нов потрошувач во објект кој никогаш не бил приклучен во системот за греење


Имате стан или деловен простор во објект кој не е приклучен кон мрежата за дистрибуција на топлинска енергија? Како да се приклучите?

Пред се, потребно е објектот да се приклучи кон мрежата за дистрибуција на топлинска енергија.

 

Како до приклучување на објект кон дистрибутивната топловодна мрежа?

Приклучување и пристап на објект кон дистрибутивната топловодна мрежа не е обврска на идниот потрошувач како поединец, туку тоа е обврска на

  • инвеститорот
  • сопственикот на објектот
  • заедницата на сопственици или управителот

Чекори за приклучување на објект кон дистрибутивната тополводна мрежа

Ви благодариме што станавте наш потрошувач!

По завршување на постапката за приклучување и пробно греење на објектот, сите станови и деловни простори се приклучени на системот за централно греење. 

Секој сопственик на посебен дел од објектот станува потрошувач и е должен да склучи договор за снабдување со толинска енергија. Повелете во еден од нашите наплатни центри и поднесете ги следните документи

Ако сопственикот на имотот не е во можност лично да дојде во наплатниот центар, може да ополномошти друго лице, кое во негово име ќе потпише договор за снабдување.

Доколку потрошувачот од било кои причини не сака да користи топлинска енергија може да изврши исклучување од централниот систем за греење.