Нов потрошувач во објект кој веќе е приклучен во системот за греење


Потрошувачот, правно или физичко лице, сопственик на посебен дел од објектот, кој сака да го приклучи станот или деловниот простор на системот за централно греење во објект кој веќе е приклучен на системот на греење и во кој се испорачува топлинска енергија, потребно е да ги поднесе следните документи во еден од нашите наплатни центри

 

Трошоците поврзани со постапката за приклучување се обврска на потрошувачот.

Доколку сопственикот на имотот не е во можност лично да дојде во наплатниот центар, може да ополномошти друго лице, кое во негово ќе ги потпише потребните документи за приклучување на системот за централно греење.