Преглед и пријава на дефект, течење или рекламации за квалитетот на греење


Пред да пријавите дефект или рекламација Ве молиме проверете дали Вашата зграда можеби се наоѓа на списокот објекти кои се исклучени од дистрибутивниот систем за толинска енергија.

Доколку вашиот објект не е на списокот на затворени објекти поднесете пријава со пополнување на следниот формулар:

Дефект, течење или рекламација за квалитетот на греење може да се пријави и на еден од следните начини:
 

  1. Оставање на звучна порака на телефонскиот број на Центарот за грижа за потрошувачи, во кој било дел од денот, 24/7
  2.  

     

  3. Со испаќање СМС порака, во кој било дел од денот, 24/7
  4.  

     

Ве молиме имајте предвид дека приоритет имаат пријавите за течење, а сите останати се обработуваат по редоследот по кој пристигнуваат.

На овој линк детално, во дијаграм, е прикажан процесот на обработка на примените пријави за дефекти, течење или рекламации за квалитетот на греење, и тоа од самиот прием на пораката, која Вие ја оставате, па се до санирање/утврдување на дефектот или причините за рекламацијата.